วิธีการร่วมสนุกกับกิจกรรม
และเกณฑ์การตัดสิน

สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2560 เวลา 23.00 น.
ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนโดยการ กรอก E-mail และชื่อ นามสกุลให้ครบถ้วน
ตัดสินจากการการพิจารณาเรื่องที่ส่งเข้ามา โดยสิทธิ์ในการเลือกเรื่องจาก E-mail ที่ลงทะเบียน 1 E-mail ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
สามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่รับได้เลือกผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น ในวันที่ 12 เมษายน 2017
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะได้รับเสื้อยืด PTT Challenger
คณะกรรมการจะเลือกเรื่องราว 3 เรื่อง เพื่อจัดทำเป็นภาพยนตร์สั้น พร้อมทั้งรับหมวกกันน๊อค Limited edition ออกแบบจากศิลปินคนละ 1 ใบ และเงินรางวัล 50,000 บาทต่อท่าน โดยเรื่องราวของท่านจะได้รับการนำไปทำเป็น VDO Clip เพื่อเผยแพร่ตามแผนการวางสื่อของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป
รางวัลที่ 1 จำนวน 3 รางวัล :
1.หมวกกันน๊อค Limited edition ออกแบบจากศิลปิน ท่านละ 1 ใบ
2.เงินรางวัล 50,000 บาทต่อ 1 รางวัล
**ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารมของของรางวัล
3.เรื่องราวจะถูกทำหนังสั้น และนำเผยแพร่ตามแผนการวางสื่อของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป
รางวัลสำหรับทุกท่านที่ส่งเรื่องราว : เสื้อยืด PTT Challenger ผู้ที่จะได้รางวัลเสื้อยืดจะต้องส่งเรื่องราวเข้ามาและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัล โดยการพิจารณาตามความเหมาะสม
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อ-สกุล หรือที่อยู่เดียวกัน หากพบคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์และทำการคัดเลือกผู้โชคดีใหม่ทันที
หากคณะกรรมการพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์และทำการเลือกผู้โชคดีใหม่ทันที
ผู้ที่ได้รับเลือกเรื่องราวต้องยืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล พร้อมที่อยู่ เข้ามาที่ e-mail : socialdentsunumber360@gmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2017 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
ผู้ที่ได้รับรางวัลเสื้อยืด ppt lubricants ต้องระบที่อยู่ในการจัดส่งมาครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัลต่างๆ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ทำตามกติกาที่กำหนด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาและกติกาของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล ผู้โชคดีต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสิน

บริษํท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผู้กำกับ ทีมสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น และโฆษณา PTT Challenger